دانلود آموزش نرم افزار کارل دراو و فتوشاپ قابل ويرايش

دسته:
توضیحات مختصر محصول

موضوع: دانلود آموزش نرم افزار کارل دراو و فتوشاپ قابل ويرايش

آموزش نرم افزار کارل دراو و فتوشاپ

عنوان: آموزش نرم افزار کارل دراو و فتوشاپ
فرمت: word (قابل ويرايش)
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx
تعداد صفحه : 92 صفحه
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن

بخشي از فهرست مطالب اين مقاله آموزش نرم افزار کارل دراو و فتوشاپ :

کارل دراو و فتوشاپ
مقدمه
فصل اول نرم افزار کارل دراو
پيشگفتار درباره نرم افزار کارل دراو
آشنايي با روشهاي نصب Corel Draw
تفاوتهاي کارل دراو و مرني هند با فتوشاپ و کاربرد آنها در طراحي
آشنايي با صفحه اصلي برنامه
آشنايي با جعبه ابزار
آشنايي با پنجره هاي محاوره اي (کار تبادلي)
شناسايي اصولکار با خط کشهاي صفحه گرافيکي
آشنايي با خطوط راهنما GUIDE LTNES
آشنايي با اصول کار با شبکه خطوطي کمکي GRID
شناسايي اصول روش نحوه نمايش صفحات
خنثي کردن تغييرات انجام شده و بازگشت به وضعيتهاي پيشين
انواع نقاط لنگر (نقاط عطف) در مسيرها
چند نکته کليدي در کارل دراو
ابزار Pick
شناسايي اصول روش ترسيم چهار ضلعي RECTANGLE
شناسايي اصول ترسيم بيضي ELLIPSE
شناسايي اصول روش ترسيم کمان (Are) و قطعناع (PIE WEDGES)
شناسايي اصول ترسيم چند ضلعي Palygon و ستاره Star
شناسايي اصول روش ترسيم مارپيچ SPILAR
شناسايي اصول ترسيم خط آزاد در کارل دراو
ترسيم توسط ابزار قلم (Pen)
تبديل يک پاره خط به کمان و عکس آن به کمک ابزار Shape
تبديل يک مسير خشک به منحني
ابزار outline براي تنظيم صفات خطوط مسير
شناسايي اصول کار با GROUP
شناسايي اصول کار با ungroup
ترکيب کردن شکل ها با فرمان Combine
تجزيه شکل هاي ترکيبي به اجزاي اوليه با فرمان Break Apart
ابزار Smudge
کپي کردن ، چسباندن و تکثير موضوعات
معکوس کردن شکل ها (ايجاد مدل آيينه اي Mirror)
جوش دادن مسيرها به هم با فرمان Weld
برش زدن و پاپخ کردن شکل ها به کمک فرمان Trim
فصل مشترک گرفتن از موضوعات با فرمان Intersect
قفل کردن موضوعات با فرمان Lock
فصل دوم – نرم افزار فري هند
شناسايي نصب نرم افزار Free Hand
تفاوتهاي فري هند و فتوشاپ
خط کشهاي صفحه Page Rulers
شناسايي اصول ترسيم Rectangle
شناسايي اصول ترسيم Ellipse
شناسايي ترسيم polygon
شناسايي اصول ترسيم Star
گزينه هاي پنل objectبراي چند ضلعي ها
شناسايي اصول ترسيم Line
ترسيم شکل به کمک ابزار pen
اصول کار با ابزارهاي spiral , pencil
تکميل کار با استفاده از امکانات تکثير و ويرايش در فري هند
فرامين past spcial , copy spcial واقع در منوي Edit
فرامين past behind , past in Front واقع در منوي Edit
ملغي کردن فرامين
شناسايي اصول کار با ابزار skew
شناسايي اصول کار با پنل More
تغيير شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope
شناسايي اصول کار با فرمان Group
شناسايي اصول کار با فرمان ungroup
شناسايي اصول کار با فرمان Join
شناسايي اصول کار با فرمان join Blend to path
شناسايي اصول کار با فرمان Blend
شناسايي اصول کار با فرمان union
شناسايي اصول کار با فرمان punch
شناسايي اصول کار با فرمان Crop
شناسايي اصول کار با فرمان Divide
شناسايي اصول کار با فرمان Interesect
شناسايي اصول کار با ابزار Smudge
شناسايي اصول کار با ابزار Arc
شناسايي اصول کار با ابزار Mirror
کار با فرمان Save as , Save
فصل سوم – نرم افزار فتو شاپ
آشنايي با نيازمنديهاي سيستم براي راه اندازي فتوشاپ
جعبه ابزار پالت ابزارها
ابزار انتخاب Marquee
ابزار انتخاب Lasso يا کمند
ابزار Mggic wand يا عصاي جادويي
ابزار Move
ابزار Cropping
کنترل هاي رنگ پس زمينه يا Back ground و پيش زمينه يا Foreground
ابزار Air Brush
ابزار clone stampe
ابزار Type
ابزار Zoom
ابزار Hand
ابزار Gradient fill
ابزار Eraser
ابزار Eyedropper
ابزارهاي Blur/sharpen/smudge
ابزارهاي Dodge/Burn/sponge
پالتهاي swatches , color picker
پالت channels و رابطه آن با تفکيک و تصحيح رنگ تصاوير
تصحيح رنگ تصاوير از طريق امکانات پالت channels
پالت Layers
پالت History
پالت Paths
پالت Info
پالت Actions
نوار options
منوي Edite
منوي Image
زير منوي Mode
زير منوي Adjustments
فرمان Image size
فرمان Canvas size
منوي Layer
منوي Select
منوي Filter
منوي View
فصل چهارم – توضيح در مورد آرم و لوگو و ارائه کارعملي
انواع علائم تجاري ،نشانه ها نقش آنها
ترکيب اجزاء علائم تجاري
دگرگوني علائم تجاري
منابع و مأخذ
تشکر و قدرداني
مقدمه
فصل اول نرم افزار کارل دراو
پيشگفتار دربار? نرم افزار کارل دراو
آشنايي با روشهاي نصب Corel Draw
تفاوتهاي کارل دراو و مرني هند با فتوشاپ و کاربرد آنها در طراحي
آشنايي با صفحه اصلي برنامه
آشنايي با جعبه ابزار
آشنايي با پنجره هاي محاوره اي (کار تبادلي)
شناسايي اصولکار با خط کشهاي صفحه گرافيکي
آشنايي با خطوط راهنما GUIDE LTNES
آشنايي با اصول کار با شبکه خطوطي کمکي GRID
شناسايي اصول روش نحوه نمايش صفحات
خنثي کردن تغييرات انجام شده و بازگشت به وضعيتهاي پيشين
انواع نقاط لنگر (نقاط عطف) در مسيرها
چند نکته کليدي در کارل دراو
ابزار Pick
شناسايي اصول روش ترسيم چهار ضلعي RECTANGLE
شناسايي اصول ترسيم بيضي ELLIPSE
شناسايي اصول روش ترسيم کمان (Are) و قطعناع (PIE WEDGES)
شناسايي اصول ترسيم چند ضلعي Palygon و ستاره Star
شناسايي اصول روش ترسيم مارپيچ SPILAR
شناسايي اصول ترسيم خط آزاد در کارل دراو
ترسيم توسط ابزار قلم (Pen)
تبديل يک پاره خط به کمان و عکس آن به کمک ابزار Shape
تبديل يک مسير خشک به منحني
ابزار outline براي تنظيم صفات خطوط مسير
شناسايي اصول کار با GROUP
شناسايي اصول کار با ungroup
ترکيب کردن شکل ها با فرمان Combine
تجزيه شکل هاي ترکيبي به اجزاي اوليه با فرمان Break Apart
ابزار Smudge
کپي کردن ، چسباندن و تکثير موضوعات
معکوس کردن شکل ها (ايجاد مدل آيينه اي Mirror)
جوش دادن مسيرها به هم با فرمان Weld
برش زدن و پاپخ کردن شکل ها به کمک فرمان Trim
فصل مشترک گرفتن از موضوعات با فرمان Intersect
قفل کردن موضوعات با فرمان Lock
فصل دوم – نرم افزار فري هند
شناسايي نصب نرم افزار Free Hand
تفاوتهاي فري هند و فتوشاپ
خط کشهاي صفحه Page Rulers
شناسايي اصول ترسيم Rectangle
شناسايي اصول ترسيم Ellipse
شناسايي ترسيم polygon
شناسايي اصول ترسيم Star
گزينه هاي پنل objectبراي چند ضلعي ها
شناسايي اصول ترسيم Line
ترسيم شکل به کمک ابزار pen
اصول کار با ابزارهاي spiral , pencil
تکميل کار با استفاده از امکانات تکثير و ويرايش در فري هند
فرامين past spcial , copy spcial واقع در منوي Edit
فرامين past behind , past in Front واقع در منوي Edit
ملغي کردن فرامين
شناسايي اصول کار با ابزار skew
شناسايي اصول کار با پنل More
تغيير شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope
شناسايي اصول کار با فرمان Group
شناسايي اصول کار با فرمان ungroup
شناسايي اصول کار با فرمان Join
شناسايي اصول کار با فرمان join Blend to path
شناسايي اصول کار با فرمان Blend
شناسايي اصول کار با فرمان union
شناسايي اصول کار با فرمان punch
شناسايي اصول کار با فرمان Crop
شناسايي اصول کار با فرمان Divide
شناسايي اصول کار با فرمان Interesect
شناسايي اصول کار با ابزار Smudge
شناسايي اصول کار با ابزار Arc
شناسايي اصول کار با ابزار Mirror
کار با فرمان Save as , Save
فصل سوم – نرم افزار فتو شاپ
آشنايي با نيازمنديهاي سيستم براي راه اندازي فتوشاپ
جعبه ابزار پالت ابزارها
ابزار انتخاب Marquee
ابزار انتخاب Lasso يا کمند
ابزار Mggic wand يا عصاي جادويي
ابزار Move
ابزار Cropping
کنترل هاي رنگ پس زمينه يا Back ground و پيش زمينه يا Foreground
ابزار Air Brush
ابزار clone stampe
ابزار Type
ابزار Zoom
ابزار Hand
ابزار Gradient fill
ابزار Eraser
ابزار Eyedropper
ابزارهاي Blur/sharpen/smudge
ابزارهاي Dodge/Burn/sponge
پالتهاي swatches , color picker
پالت channels و رابطه آن با تفکيک و تصحيح رنگ تصاوير
تصحيح رنگ تصاوير از طريق امکانات پالت channels
پالت Layers
پالت History
پالت Paths
پالت Info
پالت Actions
نوار options
منوي Edite
منوي Image
زير منوي Mode
زير منوي Adjustments
فرمان Image size
فرمان Canvas size
منوي Layer
منوي Select
منوي Filter
منوي View
فصل چهارم – توضيح در مورد آرم و لوگو و ارائه کارعملي
انواع علائم تجاري ،نشانه ها نقش آنها
ترکيب اجزاء علائم تجاري
دگرگوني علائم تجاري
منابع و مأخذ


آموزش نرم افزار کارل دراو و فتوشاپ

آموزش نرم افزار کارل دراو و فتوشاپ

تحقیق آماده برای دانشجویان و دانش آموزان

تحقیق آماده دانشجویی و دانش آموزی

اگر شما به دنبال یک تحقیق آماده دانشجویی و  دانش آموزی هستید

و وقت کافی برای جمع آوری و مرتب کردن مطالب مختلف را ندارید

به شما پیشنهاد می کنیم تحقیق های آماده موجود در سایت

و فروشگاه اینترنتی بیا تو فایل را مطالعه و بررسی کنید

در صورتی که موضوع آن برای شما مناسب و قابل استفاده است به راحتی فایل را دانلود کنید.

تمامی تحقیق های دانشجویی

و دانش آموزی موجود در سایت بیا تو فایل دارای بخش توضیحات هستند

بخشی از متن آنها در دسترس قرار دارد که شما می توانید با مطالعه آن

هم نسبت به محتوای مطلب اطلاعات و شناخت کافی پیدا کنید

در صورتی که همین بخش قرار داده شده در توضیحات برای کار شما کفایت می کند نسبت به کپی آن اقدام کنید.

برای دسترسی به تحقیق ها میتوانید از طریق سرچ بار در صفحه اصلی و با اسم مقاله را در گوگل سرچ کنید

سپس یک بعلاوه (+) بزنید سپس اسم سایت https://bia2file.ir را بعد از + اضافه کنید که در گوگل به راحتی دسترسی به فایل های ما داشته باشید.

بیا تو فایل مرجع دانلود فایل و آموزش با ارجعیت رایگان

همچنین از آنجایی که عمده تحقیق های آماده موجود بر روی سایت بیا تو فایل با فرمت ورد (word) تهیه شده و در واقع تایپ شده هستند

شما می توانید در صورت تمایل و نیاز، به راحتی و به هر میزان که مدنظرتان است تغییرات ایجاد کرده و به مطالب فایل آماده بی افزایید یا از آن کم کنید.

علاوه بر تحقیق آماده دانش آموزی، مقالات، ترجمه ها، نمودارها (فایل های اکسل)، پاورپوینت ها و فایل های مختلف دیگری در سایت و فروشگاه اینترنتی بیا تو فایل قرار داده شده

می توانند برای دانش جویان و  دانش آموزان بسیار مفید و کاربردی باشند.

تک پروژه و تحقیق بیا تو فایل با سالها تجربه در خدمات رسانی به دانشجویان و دانشگاهیان سراسر کشور بخوبی

به نیازهای پژوهشی و آموزشی این حوزه اشراف داشته و با ارائه صدها نمونه آماده:

دانلود پروژه دانشجویی , تحقیق دانشجویی , پروژه نرم افزاری , پروپوزال آماده , مقاله ترجمه شده با بیس برای پایان نامه , مقالات بین المللی و پژوهشیدر کنار شماییم.

الویت های بیا تو فایل

بانک تحقیق و پروژه بیا تو فایل سعی دارد از یک سو کمک کند دانش و مطالب پژوهشی انجام گرفته

به درستی و سرعت در دسترس محققان و دانشجویان کشور قرار گیرد.

از سوی دانشجویانی را که بخاطر مشکلات زیاد وقت و زمان کافی برای انجام پروژه های دانشجویی خودشان ندارند را یاری رساند

تا بتوانند بخوبی از پس انجام تحقیق و پروژه های دانشگاهیشان بر ایند.

اگر مطالب این مقاله برای شما مفید است لطفا پس از دانلود و ادیت کردن نظر خود را برای ما ارسال کنید .

نمایش بیشتر
قیمت محصول

رایگان