پایان نامه حمله به بانک اطلاعات

توضیحات مختصر محصول

موضوع:

پایان نامه حمله به بانک اطلاعات

بخشی از تحقیق را مطالع بفرمایید:

پایان نامه حمله به بانک اطلاعات: ﺑﺴﯿﺎری از برنامهﻫﺎی كاربردي ﻣﺪرن از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺘﺤﺮک[1]ﻫﺎ ﺑﺮای آرشيو درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‪ windowing ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺗﺤﺮک ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﻪ روز از ﺑﺎﻧـﮏ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ آرﺷـﯿﻮ مي‌شوند. ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ بسترها[2] ﺑـــﺮای ذﺧﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت در وب[3] SQL ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از برنامه‌هاي كاربردي بر اساس اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی  [4]front-end ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ SQL ﮔـﺰارش و ‪  Queryﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮذﯾﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﯾك، برنامه كاربردي ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻞ  hijackingﺷـﺪن ﮔـﺰارشﻫـﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﯾﺎ ‪ Queryﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی front-end ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺘـﺮل برنامه‌كاربردي و اﻃﻼﻋـﺎت آن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ ﺑﺮای آرﺷﯿﻮ ﮐﺮدن آن اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ ﺗﮑﻨﯿـﮏ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻧـﺎم  SQL InjectionياSQL Piggybackingدر ﻣﯿـﺎن ‫ﻧﻔﻮذﮔﺮان اﺳﺘﻔﺎده مي‌شود.]1[

Piggybackingدر لغت به معناي سواري گرفتن يا كولي مفت از كسي گرفتن است كه اساس اين حمله نيز به همين صورت مي‌باشد.]3[پایان نامه حمله به بانک اطلاعات

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ[5]‪  ﻗﻠﺐ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﺮ روی ﺳـﺮورﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎیاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ ‪ Database Serversﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺳـﺮورﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت كارت اعتباري‪ ( (CC Info مورد حمله قرار مي‌گيرند و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﺮ روی ﺳـﺮور ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ ﺗـﺎ از اﻋﺘﺒـﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻣـﻦ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺷـﺪن اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎرتﻫـﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد مي‌شوند. ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ‪ Microsoft SQLﮐﻪ ‪  MSSQLﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  [6]Oracle اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. MSSQL ﻫﻨﻮز ﮐـﻢ و ﺑـﯿﺶ در ﻣﯿـﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش[7]‪ آﻧﻼﯾﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﺋﯿﻦ اﺳـﺖ، اما سرور‌هاي   Oracleنيز با وجود قيمت بالاي آنها ‪ ﺣﻔﺮهﻫﺎ و ‪ bugﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در آن وجود دارد.]1,4[

[1] ‪ Dynamic Content

[2] Platform

[3] Web Data Store

[4] front-end-scripts

[5] Database

[6] DB Servers Oracle

[7] Market


پایان نامه حمله به بانک اطلاعاتتحقیق آماده برای دانشجویان و دانش آموزان

تحقیق آماده دانشجویی و دانش آموزی

اگر شما به دنبال یک تحقیق آماده دانشجویی و  دانش آموزی هستید

و وقت کافی برای جمع آوری و مرتب کردن مطالب مختلف را ندارید

به شما پیشنهاد می کنیم تحقیق های آماده موجود در سایت

و فروشگاه اینترنتی بیا تو فایل را مطالعه و بررسی کنید

در صورتی که موضوع آن برای شما مناسب و قابل استفاده است به راحتی فایل را دانلود کنید.

تمامی تحقیق های دانشجویی

و دانش آموزی موجود در سایت بیا تو فایل دارای بخش توضیحات هستند

بخشی از متن آنها در دسترس قرار دارد که شما می توانید با مطالعه آن

هم نسبت به محتوای مطلب اطلاعات و شناخت کافی پیدا کنید

در صورتی که همین بخش قرار داده شده در توضیحات برای کار شما کفایت می کند نسبت به کپی آن اقدام کنید.

برای دسترسی به تحقیق ها میتوانید از طریق سرچ بار در صفحه اصلی و با اسم مقاله را در گوگل سرچ کنید

سپس یک بعلاوه (+) بزنید سپس اسم سایت https://bia2file.ir را بعد از + اضافه کنید که در گوگل به راحتی دسترسی به فایل های ما داشته باشید.

بیا تو فایل مرجع دانلود فایل و آموزش با ارجعیت رایگان

همچنین از آنجایی که عمده تحقیق های آماده موجود بر روی سایت بیا تو فایل با فرمت ورد (word) تهیه شده و در واقع تایپ شده هستند

شما می توانید در صورت تمایل و نیاز، به راحتی و به هر میزان که مدنظرتان است تغییرات ایجاد کرده و به مطالب فایل آماده بی افزایید یا از آن کم کنید.

علاوه بر تحقیق آماده دانش آموزی، مقالات، ترجمه ها، نمودارها (فایل های اکسل)، پاورپوینت ها و فایل های مختلف دیگری در سایت و فروشگاه اینترنتی بیا تو فایل قرار داده شده

می توانند برای دانش جویان و  دانش آموزان بسیار مفید و کاربردی باشند.

تک پروژه و تحقیق بیا تو فایل با سالها تجربه در خدمات رسانی به دانشجویان و دانشگاهیان سراسر کشور بخوبی

به نیازهای پژوهشی و آموزشی این حوزه اشراف داشته و با ارائه صدها نمونه آماده:

دانلود پروژه دانشجویی , تحقیق دانشجویی , پروژه نرم افزاری , پروپوزال آماده , مقاله ترجمه شده با بیس برای پایان نامه , مقالات بین المللی و پژوهشیدر کنار شماییم.

الویت های بیا تو فایل

بانک تحقیق و پروژه بیا تو فایل سعی دارد از یک سو کمک کند دانش و مطالب پژوهشی انجام گرفته

به درستی و سرعت در دسترس محققان و دانشجویان کشور قرار گیرد.

از سوی دانشجویانی را که بخاطر مشکلات زیاد وقت و زمان کافی برای انجام پروژه های دانشجویی خودشان ندارند را یاری رساند

تا بتوانند بخوبی از پس انجام تحقیق و پروژه های دانشگاهیشان بر ایند.

اگر مطالب این مقاله برای شما مفید است لطفا پس از دانلود و ادیت کردن نظر خود را برای ما ارسال کنید .

نمایش بیشتر
قیمت محصول

15,000 تومان