کتاب آگاهی و مایا نوشته رابرت آدامز (رایگان)

دسته: ,
توضیحات مختصر محصول

کتاب آگاهی و مایا

کتاب آگاهی و مایا

توضیحات:

آدامز متفكري مسيحي است كه سعي دارد به شيوهاي فلـسفي، چـارچوبي دينـي بـراي
اخلاق ارائه كند كه به دليل عدم ابتناء بر باورهاي دين خاصي، با صور گوناگون اخـلاق
ديني سازگار باشد. در اين چارچوب، الزامات اخلاقي بر مبناي باور به خداوند، كه اصـل
مشترك همه اديان الهي است، تفسير ميشوند؛ اما خـدايي كـه خيـر، زيبـايي و عـشق
نامتناهي است، و ديگـر موجـودات بـه ميـزان شباهتـشان بـا خداونـد، خيـر و شايـسته
تحسيناند. در انديشه آدامز، عشق به خير، ركـن اساسـي زنـدگي ايـدئال يـا آرمـاني را
تشكيل ميدهد، و فضيلت يا علوي كه فرد به واسطه آن بـه خيـر التفـات دارد، شـرط
تحقق آن ميباشد. در نظريه اخلاقي وي، همه فضائل، اخلاقياند و ذاتاً ارزشمند، و هـر
كدام به گونهاي در ايجاد زندگي ايدئال نقش دارند. هدف اين مقالـه ارائـه تـصويري از
زندگي ايدئال در انديشه هاي آدامز است. به دليل آنكه تحليل اين تصوير بدون پردازش
نظريه اخلاقي وي، معنا و جايگاه خير نامتناهي و فضيلت ميـسر نيـست، از ايـن رو، در
مقاله حاضر به تبيين اين سه مهم پرداخته ميشود. در اين رابطه بر نقش كثرت گرايانـه
ارزشها و التفات به خير تأكيد شده است.


کتاب آگاهی و مایا

مجله سلامت و تغذیه دکتر کرمانی3

کتاب خواندن تاثیرات باورنکردنی روی ذهن و عملکرد انسان در زندگی شخصی و اجتماعی می‌گذارد و فواید فوق‌العاده‌ای بدنبال دارد. در این مطلب شما را با 15 مود از فواید مطالعه کتاب آشنا خواهیم کرد.

خیلی از افراد از تاثیر کتاب‌ خواندن روی ذهن اطلاع ندارند و نمی‌دانند که کتاب‌ خواندن از همان دوران کودکی چه تاثیری بر زندگی شان می‌‌گذارد. آیا می دانستید که کودکان شش ماهه‌ای که والدین‌شان چندبار در هفته برای‌شان کتاب می‌خوانند در مقایسه با کودکانی که از چنین تجربه‌ای محروم هستند در چهار سالگی مهارت خواندن و نوشتن بهتری دارند، نمره بالاتری در آزمون‌های هوش می‌گیرند و سال‌ها بعد در زندگی شغل بهتری خواهند یافت؟

لذت خواندن کتاب با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. هیچ فناوری دیجیتالی یارای رقابت با کتاب‌ خواندن را ندارد. می‌گویند مطالعه کتاب چه کاغذی باشد یا کتاب‌های الکترونیک، مزایای بیشماری دارد. مطالعه و خواندن کتاب فوایدی باورنکردنی به همراه دارد که در این مقاله تنها به 15 مورد از فواید کتاب‌ خواندن اشاره می‌کنیم. برای آشنایی با 5 راه ساده برای اینکه بیشتر کتاب بخوانید می‌توانید به این مطلب مراجعه کنید.

کتاب خواندن چه فایده ای دارد

نمایش بیشتر
قیمت محصول

رایگان